Sociale veiligheid

Een gezond pedagogisch klimaat is voor leerlingen een voorwaarde om tot leren te komen. Een veilige omgeving, ontspannen sfeer en respectvolle omgang met elkaar zijn onderdelen waaraan op school veel aandacht wordt besteed.

Schoolregels

Binnen onze school hebben we met elkaar de volgende drie ‘kapstokregels’ afgesproken: 

  • Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
  • We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen.
  • De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet.
  • Er is er maar één die praat, zodat het luisteren beter gaat.

Deze kapstokregels gelden voor iedereen binnen de school.
Naar aanleiding van deze regels bepalen we aan het begin van het schooljaar samen met de kinderen welke regels er hiernaast nog in de groep nodig zijn.

Sociaal-emotionele lessen

In de sociaal-emotionele lessen worden aan de leerlingen sociale vaardigheden aangeleerd. Ook maken we afspraken over de wijze waarop we verwachten dat leerlingen met elkaar omgaan.
De methode die we hiervoor gebruiken is de Kanjertraining.

Groepsdoorbrekende activiteit

Team en leerlingen zijn samen verantwoordelijk voor de sfeer in de groep. Om dit ook zo te ervaren organiseren we meerdere keren per jaar een groepsdoorbrekende activiteit. Leerlingen uit alle groepen vormen samen een groep en voeren een opdracht uit of doen met elkaar spelletjes.
Op die manier leren alle kinderen elkaar kennen en werken ze met elkaar aan een gemeenschappelijk doel.

Pestprotocol

Gedurende het schooljaar besteden we regelmatig aandacht aan het onderwerp pesten. De kanjerlessen, waarin de Kanjertraining aan bod komt, geven veel handvatten voor hoe leerlingen kunnen omgaan met pestgedrag.
Als u merkt dat er kinderen worden gepest, wilt u dat dan aan ons melden? Pestgedrag steekt vaak ineens de kop op en kan op een stille, onderhuidse manier gaan. De signalen zijn veelal thuis eerder te merken dan op school. Kinderen willen niet ‘klikken’ of worden juist meer gepest wanneer ze het zelf aan de leerkracht melden. De leerkrachten stimuleren de kinderen om bij oneerlijk gedrag het te melden maar we zijn blij met uw steun hierbij. Met elkaar hopen we dit probleem zoveel mogelijk te beperken.
Ons pestprotocol is hieronder te vinden. U kunt er ook naar vragen bij de directie.

Meldcode

Beroepskrachten die werken met jongeren, zijn verplicht een meldcode te gebruiken bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode draagt eraan bij dat bij signalen op dit gebied zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden. Ook wij als onderwijsorganisatie maken dus indien nodig gebruik van deze meldcode. Wij volgen hierbij de richtlijnen vanuit de overheid. Dit ziet er als volgt uit:

Voor meer informatie over de meldcode, kunt u hier klikken. 

De verantwoordelijkheden en aanspreekpunten bij de inzet van de meldcode zijn de groepsleerkrachten, directie en de aandachtsfunctionaris (Ilse Blok). Meer uitleg over de verantwoordelijkheden en ons stichting brede sociaal veiligheidsbeleid, vindt u in het