Samenwerkend leren

De Wegwijzer is een protestants-christelijke basisschool voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. We hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind. 

De schoolpopulatie bestaat uit leerlingen van verschillende geloofsachtergrond: hervormd, gereformeerd, katholiek, islamitisch en niet kerkelijk gebonden achtergrond. We hebben een open aannamebeleid wat betreft de leerlingen, maar we houden vast aan onze eigen protestants-christelijke achtergrond. Wij dragen die ook uit en vragen van ouders en leerlingen daarvoor respect te hebben net zoals wij respect tonen voor de achtergrond van niet-protestants-christelijke ouders en kinderen.

Het is ons doel om leerlingen verstandelijk en sociaal te helpen ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Wij hechten veel waarde aan de basisvakken lezen, taal en rekenen. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen in sociaal en maatschappelijk opzicht vaardig worden en hun kennis vergroten.