Onderwijskwaliteit

De Onderwijsinspectie is tevreden over het onderwijs op onze school. De Wegwijzer valt onder het basistoezicht.

Toetsen

In groep 3 tot en met 8 worden toetsen gebruikt die bij de methodes horen, zodat we kunnen zien hoeveel het kind van het onderwijs in de klas heeft opgenomen.
Er zijn ook toetsen die landelijk genormeerd zijn: de Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem. Daarmee kunnen we zien hoe het kind scoort ten opzichte van leeftijdgenoten. Alle gegevens worden systematisch in het leerlingvolgsysteem verwerkt. 
In de groepen 1 en 2 werken we met het digitaal observatiesysteem van de methode Kleuterplein en met Cito-toetsen voor groep 1 en 2. 
De school werkt met een strakke jaarplanning voor alle toetsen die afgenomen worden in de verschillende klassen. Deze toetskalender wordt jaarlijks vastgesteld.

Rapporten

De resultaten van de leerlingen van groep 1 tot en met 8 worden tweemaal per jaar in een rapport met de kinderen meegegeven. In het rapport zijn drie onderdelen te vinden:

  • de Cito-kaart. Deze kaart geeft informatie over de ontwikkelingslijn naar aanleiding van de Cito-toetsen die uw kind heeft gemaakt en geeft u inzicht in de ontwikkeling van uw kind ten opzichte van landelijke gegevens.
  • cijfers voor de vakken. Dit zijn cijfers van de toetsen die uw kind het afgelopen halfjaar heeft gemaakt over de aangeboden lesstof en informatie over het welbevinden, het gedrag en de werkhouding in de groep.
  • eigen leerdoelen. Aan de hand van een ‘leerwensformulier’ wordt er een leerwensgesprek met de leerkracht gehouden en daarin stellen de leerlingen van groep 2 t/m 8 een eigen leerdoel op waar zij naast het basisaanbod extra aan willen werken. In groep 5 t/m 8 worden daarin ook de resultaten van de leerling in Snappet besproken. 

Doorstroom

De adviezen voor het vervolgonderwijs die we in 2020-2022 gaven:

Praktijkonderwijs 2 %
Vmbo-basis of kader21 %
Vmbo-(k)t14 %
Vmbo-t / Havo17 %
Havo13%
Havo / VWO21 %
VWO12 %

Meer informatie

Meer informatie over de resultaten van ons onderwijs vindt u op de website www.scholenopdekaart.nl

Kwaliteitszorg

Onze school bewaakt systematisch de kwaliteit van haar onderwijs en neemt maatregelen om de kwaliteit te behouden en zo nodig te verbeteren. Hierbij wordt de PDCA-cyclus doorlopen (Plan, Do,Check, Act).
De school maakt onder andere gebruik van het meetinstrument Werken met Kwaliteitskaarten (WMK-PO) om kwaliteit vast te stellen. Ook wordt eens in de twee jaar de ouderenquête van PCPO De Vier Windstreken gehouden.

De inspectierapporten vormen ook feedback voor ons. We benutten ze voor het verbeteren van ons onderwijs.