Onderwijsconcept

We werken met het leerstofjaarklassensysteem, waarbij voor ieder kind gekeken wordt of differentiatie nodig is. ‘Leerstofjaarklassensysteem’ wil zeggen dat leerlingen van dezelfde leeftijd in dezelfde groep zitten en dezelfde leerstof aangeboden krijgen.

Combinatiegroepen

Er zijn vijf groepen op De Wegwijzer. De meeste hiervan zijn combinatiegroepen.
Waar mogelijk worden groepen gesplitst of ondersteund, zodat elk kind de hulp en begeleiding krijgt, die hij of zij nodig heeft.  

Lesgeven in combinatiegroepen

Het geven van goed onderwijs in gecombineerde groepen betekent dat we ons onderwijs zo moeten organiseren dat er aandacht en tijd kan zijn voor elk individueel kind. Door te werken met verschil in instructie en het toepassen van coöperatieve werkvormen ontstaat er een afwisseling van leerkrachtgebonden momenten en zelfstandige werkmomenten.

Verschil in instructie

In iedere groep zijn er klassikale momenten voor informatie, instructie, werkbespreking en de gezamenlijke afronding. De instructie (uitleg) geven we op een ‘gelaagde’ manier, dat wil zeggen op verschillende niveaus. Dit houdt in dat kinderen die de uitleg nauwelijks nodig hebben snel zelfstandig aan het werk gaan met verwerkingsopdrachten, terwijl andere kinderen in een klein groepje extra uitleg krijgen. 
Doordat de meeste kinderen zelf aan het werk gaan ontstaat er ruimte om kinderen die de les moeilijk vinden extra te helpen. Ook aan kinderen die ander werk hebben of juist verder zijn, wordt dan aandacht besteed.

Werken met Chromebooks

Vanaf groep 5 werken de kinderen niet alleen in schriften en werkboeken, maar ook op Chromebooks. Op deze eenvoudige laptops maken zij hun taal- en rekenwerk en wereldoriëntatie. Door digitaal te werken zien kinderen het direct of ze opgaven goed of fout maken en ook de leerkracht ziet snel hoe de kinderen de stof beheersen. Ook kunnen kinderen gemakkelijk informatie zoeken op internet of informatieve filmpjes bekijken. De afspraken over het Chromebookgebruik staan in ons internetprotocol.

Begaafdengroep

De Wegwijzer geeft passend onderwijs aan meerbegaafde leerlingen. Voor deze leerlingen is binnen de klas extra uitdaging en verdieping mogelijk. Hiervoor is materiaal aanwezig op school. Daarnaast werken onze begaafde leerlingen met de Pittige Plustorens. Zij worden hierin één keer per week buiten de klas begeleid en werken verder zelfstandig aan deze taken.
Kleuters die meer uitdaging nodig hebben, krijgen dit met behulp van de methode ‘Pienter’. Aan de hand van thema’s en boeken worden uitdagende activiteiten met de kinderen gedaan.