Missie en visie

5 kernwaarden Wegwijzer:

De volgende 5 kernwaarden zijn voor de Wegwijzer belangrijk in hoe wij ons werk beleven en uitvoeren:

●       Passie

●       Geloof

●       Kwaliteit

●       Samenwerking

●       Veiligheid

Missie: waar staat de Wegwijzer voor:

We geloven op de Wegwijzer in God. We geloven in Zijn liefde, de liefde voor elkaar en voor de kinderen. Binnen dat geloof past ook dat we zorg willen dragen voor Zijn schepping.

Kwalitatief goed onderwijs is een vanzelfsprekendheid. We willen dat elk kind zich optimaal ontwikkelen kan in onze school. We hebben oog voor het individu en stimuleren de autonomie van onze leerlingen.

We vinden het belangrijk dat ieder mens zich veilig voelt in de school. We gaan in goede harmonie met elkaar om.

Samenwerking vindt plaats op alle niveaus: als team werken we zoveel mogelijk samen en delen we verantwoordelijkheden. Ook bij kinderen stimuleren we samenwerking èn we hebben de samenwerking met ouders hoog in het vaandel.

Het team op de Wegwijzer werkt hard en is gepassioneerd. De leerkrachten, directie en andere personeelsleden hebben hart voor de kinderen en de school. We hebben plezier in ons werk en genieten van de mooie momenten met de kinderen. We zijn gedreven om gestelde doelen te behalen en halen hier voldoening uit. Dat brengen we over op de kinderen.

Visie, waar werken we naar toe:

Op de Wegwijzer willen we dat kinderen eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Dat betekent dat kinderen samen met de leerkracht verantwoordelijk zijn voor wat de kinderen gaan leren. Kinderen werken op hun eigen tempo aan de doelen binnen bepaalde leerlijnen.

Natuurlijk heeft de leerkracht nog wel een belangrijke rol in de begeleiding van de kinderen. Deze rol is vooral coachend, monitorend en ondersteunend.

Kinderen en leerkracht overleggen aan welke doelen de kinderen kunnen werken, leerkrachten helpen hen deze doelen te behalen door samen te plannen en waar nodig instructie te geven.

Op deze manier komen we tegemoet aan de talenten van kinderen en wij geloven erin dat de kinderen door meer aan te sluiten bij hun ontwikkeling, beter gaan presteren.

Doordat kinderen meer zelf aan de slag gaan, leren zij op een meer ontdekkende manier. Hierin staan de leerlingen niet alleen: samenwerken en samen leren nemen een belangrijke plaats in binnen onze school.

ICT is in ons onderwijs in de meeste gevallen een middel en in sommige gevallen een doel: een middel, omdat technologie steeds meer verrijkend is bij alle processen van het onderwijs; en een doel omdat leerlingen digitaal vaardig dienen te zijn om in deze en de toekomstige maatschappij te kunnen functioneren.

We zijn er van overtuigd dat wanneer wij als leerkrachten ons vertrouwen aan de kinderen geven wat betreft hun eigen verantwoordelijkheid, dat de motivatie en het zelfvertrouwen van de kinderen zal groeien. We willen kinderen het gevoel geven dat zij er mogen zijn en dat ze gezien worden. We werken eraan dat de leerlingen als zelfbewuste kinderen onze school verlaten: ze kunnen reflecteren op hun gedrag en denken, ze kunnen hun werkproces plannen en ze kunnen een doel nastreven. Wij streven ernaar dat elk kind op zijn of haar hoogst haalbare niveau de school verlaat; daar heeft elk kind recht op!