Missie en visie

5 kernwaarden Wegwijzer:

De volgende 5 kernwaarden zijn voor de Wegwijzer belangrijk in hoe wij ons werk beleven en uitvoeren:

  • Passie
  • Geloof
  • Kwaliteit
  • Samenwerking
  • Veiligheid

Missie: 'waar staan wij voor'

De Wegwijzer is een open christelijke school, waar alle kinderen welkom zijn. Het geloof is voor ons een fundament en de Bijbel zien wij als de basis voor ons handelen. Bijbelverhalen en vieringen inspireren ons voor het leven van alledag. Vanuit geloof willen we omzien naar elkaar en zorgdragen voor Gods schepping. We hebben respect voor ouders en kinderen met een eigen levensovertuiging. 

Het geven van kwalitatief goed onderwijs is onze kernactiviteit. Wij willen zorgen dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. We hebben oog voor het individu en stimuleren de autonomie van kinderen. We willen kinderen voldoende kennis en vaardigheden bijbrengen, zodat ze klaar zijn voor de stap naar het vervolgonderwijs. 

We willen iedereen een veilige en vertrouwde omgeving bieden. We gaan harmonieus met elkaar om en werken samen aan een goede sfeer. We geloven dat ieder mens uniek is, we hebben oog voor elkaar en genieten van de talenten die hierdoor zichtbaar worden. Ons doel is dat kinderen gelukkig zijn en met plezier naar school gaan. Dat is een voorwaarde om goed te kunnen leren en ontwikkelen!

Samenwerking vindt plaats op alle niveaus. Als team werken we zoveel mogelijk samen en delen we verantwoordelijkheden. Bij kinderen stimuleren we de samenwerking en helpen we hen om hierin te groeien. Ouders zien wij als belangrijke partners. Samen zoeken we naar wat het beste is voor ieder kind. We waarderen het als ouders betrokken zijn en meebouwen aan een sterke school. 

Het team van De Wegwijzer werkt met passie aan toekomstbestendig onderwijs. We hebben hart voor kinderen en de school. We hebben plezier in ons werk en genieten van de mooie momenten met de kinderen. We zetten onze talenten in, leren van onze fouten en zijn zo een voorbeeld voor de kinderen. 

Visie: 'waar gaan wij voor'

Op de Wegwijzer willen we dat kinderen eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Dat betekent dat kinderen samen met de leerkracht verantwoordelijk zijn voor wat de kinderen gaan leren. Er wordt gedifferentieerd in het lesaanbod, zodat iedere leerling op zijn eigen niveau uitgedaagd wordt en zich goed kan ontwikkelen. 

De leerkracht heeft een belangrijke rol in de begeleiding van de kinderen. Deze rol is vooral coachend, monitorend en ondersteunend. Doordat kinderen meer zelf aan de slag gaan, leren zij op een meer ontdekkende manier. Hierin staan de leerlingen niet alleen: samenwerken en samen leren nemen een belangrijke plaats in binnen onze school.

We willen meer ruimte geven aan de talenten van kinderen, ouders en leerkrachten. Wij geloven dat dit bijdraagt aan meer plezier, geluk, sterk onderwijs en betere prestaties. Leerkrachten zetten hun talenten en expertise in, delen hun kennis en leren van en met elkaar. Ouders zijn betrokken bij de school en kunnen hun talenten en expertise inzetten om bij te dragen aan een sterke school. Kinderen ontdekken hun talenten, krijgen ruimte om keuzes te maken en krijgen een podium om iets van hun talenten te laten zien.

We zijn ervan overtuigd dat wanneer wij als leerkrachten ons vertrouwen aan de kinderen geven wat betreft hun eigen verantwoordelijkheid, dat de motivatie en het zelfvertrouwen van de kinderen zal groeien. We willen kinderen het gevoel geven dat zij er mogen zijn en dat ze gezien worden. We werken eraan dat de leerlingen als zelfbewuste kinderen onze school verlaten: ze kunnen reflecteren op hun gedrag en denken, ze kunnen hun werkproces plannen en ze kunnen een doel nastreven. Wij streven ernaar dat elk kind op zijn of haar hoogst haalbare niveau de school verlaat; daar heeft elk kind recht op!