Missie en visie

Missie

De Wegwijzer is een protestants-christelijke basisschool voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. We hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind. 

De schoolpopulatie bestaat uit leerlingen van verschillende geloofsachtergrond: hervormd, gereformeerd, katholiek, islamitisch en niet kerkelijk gebonden achtergrond. We hebben een open aannamebeleid wat betreft de leerlingen, maar we houden vast aan onze eigen protestants-christelijke achtergrond. Wij dragen die ook uit en vragen van ouders en leerlingen daarvoor respect te hebben net zoals wij respect tonen voor de achtergrond van niet-protestants-christelijke ouders en kinderen.

Het is ons doel om leerlingen verstandelijk en sociaal te helpen ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Wij hechten veel waarde aan de basisvakken lezen, taal en rekenen. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen in sociaal en maatschappelijk opzicht vaardig worden en hun kennis vergroten.

Visie

Vanuit de hierboven beschreven missie, hebben we in het schoolplan onze visie op een aantal onderwerpen beschreven die voor ons belangrijk zijn. Een samenvatting. Klik hiernaast.

Visie op levensbeschouwelijke identiteit:

De Bijbel, het Woord van God, is de basis voor ons handelen. Onze school staat open voor ouders en hun kinderen die de grondslag en de levensbeschouwelijke aspecten van onze school respecteren. Het team en directie gaan bij het werken met de kinderen uit van onze protestants-christelijke levensbeschouwing en we gebruiken de Bijbel als leidraad voor het dagelijks handelen op school. We maken de kinderen, eerst door kennis van de Bijbelse geschiedenis en daarna door toepassing daarvan op school, vertrouwd met de christelijke waarden en normen en het omgaan daarmee in de samenleving. Gedurende het verblijf van de kinderen op onze school streven we ernaar dat ze een zo volledig mogelijke ontwikkeling doormaken, rekening houdend met hun individuele kwaliteiten, capaciteiten en achtergrond. Ons doel is hen zelfvertrouwen te geven en vaardigheden aan te leren zodat ze op een zelfstandige manier kunnen functioneren. We willen de kinderen de kans geven zichzelf te ontplooien zodat ze kunnen deelnemen aan een voortdurend veranderende samenleving.

Onderwijskundige visie:

Wij vinden het belangrijk om rekening te houden met de verschillen tussen de achtergronden van kinderen. Dit doen we vanuit ons klassikale onderwijs, waarbinnen we voldoende mogelijkheden zien om zoveel mogelijk rekening te houden met deze verschillen. Daarnaast hechten wij veel waarde aan een goed zorgsysteem voor alle leerlingen.

Pedagogische visie:

Op onze school staan kinderen centraal, wij willen dat ze elke dag met plezier naar school gaan. Zelfstandig werken, samenwerken en verantwoordelijkheid dragen zijn belangrijke begrippen in ons onderwijs. 

Visie op zorg en begeleiding:

Onze school besteedt veel aandacht aan leerlingenzorg. Zowel voor kinderen die moeite hebben met de leerstof als voor kinderen voor wie de leerstof te makkelijk is, hebben wij extra aandacht.

Visie op onderwijskundig personeel/beroepshouding:

Op onze school wordt veel waarde gehecht aan goede lesgevende capaciteiten van het personeel en een professionele instelling.

Visie op contacten met ouders:

Contacten met ouders zijn zeer waardevol voor onze school. Ouders en school hebben een  gedeelde verantwoordelijkheid. Korte lijnen en duidelijke communicatie zijn kernbegrippen hierbij.