Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van onze school bestaat uit twee ouders (de oudergeleding) en twee leerkrachten (personeelsgeleding). De oudergeleding wordt gevormd door: Jeremy Bode (voorzitter) en Gonneke de Bruin. De personeelsgeleding bestaat uit: Hilde Hage en Annelie Visser. Zij hebben vier jaar zitting in de raad.

Via de MR kunt u als ouders meedenken over het beleid dat op onze school gevoerd wordt. De MR kan instemming verlenen en adviezen geven over verschillende onderwerpen. Te denken valt aan het vakantierooster, de hoogte van de ouderbijdrage en groepsverdeling van het volgende schooljaar.
De MR onderhoudt contacten met de schoolraad, de ouders en het personeel. Hebt u belangstelling voor de MR-verslagen, dan kunt u deze opvragen.
Wanneer u een punt van aandacht hebt, dan kunt u de MR vragen dit als agendapunt te behandelen. De MR vergadert ongeveer 7 keer per jaar. Het MR-reglement ligt op school ter inzage. Vraag er even naar bij de directie.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Onze school is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van De Vier Windstreken. Een ouder of leerkracht heeft namens De Wegwijzer zitting in de GMR.

Vertegenwoordiger GMR:

  • Ariëtte van Tilborg (oudergeleding)

De namen van de MR-leden en het GMR-lid vindt u in de bijlage van de schoolgids.

vierkant kerst